Прозорість та доступ до інформації

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2020 №1/9-317 щодо прозорості, інформаційної відкритості та доступу до інформації відділом освіти проведено відповідну роботу: стан функціонування веб-сайтів закладів освіти проаналізовано на засіданні колегії відділу освіти 23.06.2020, вказано на недоліки у наповненні сайтів та надано рекомендації щодо їх усунення.

          Стаття 30 Закону України «Про освіту». 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти; (статут ліцею)

ліцензії на провадження освітньої діяльності; (розпорядження про ліцензування)

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти; (статут ліцею, Розділ 5, Про нас)

склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; (штатний розпис)

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; (Освітня програма ліцею №3)

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); (територія обслуговування)

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; (Про нас)

мова (мови) освітнього процесу; (статут ліцею, пункт 1.9)

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); (вакантні посади, положення про конкурс, статут, пункт 4.5-4.6)

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); (матеріально-технічна база)

річний звіт про діяльність закладу освіти; (звіт директора)

правила прийому до закладу освіти; (умови вступу)

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; (У ліцеї є 5 класів з інклюзивним навчанням. Для таких здобувачів освіти створена ресурсна кімната)

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти; (плата за навчання відсутня)

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; (додаткові освітні послуги не надаються)

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (психологічна служба);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Фактична мережа ліцею (мережа ліцею);

Розклад факультативів ліцею (факультативи);

Розклад гуртків ліцею (гуртки);

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. (рух коштів)

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.


Інформаційну картку про нашого координатора можна переглянути нижче:

top
© Copyright. All rights recived, 2014 - 2022