Прозорість та доступ до інформації

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2020 №1/9-317 щодо прозорості, інформаційної відкритості та доступу до інформації відділом освіти проведено відповідну роботу: стан функціонування веб-сайтів закладів освіти проаналізовано на засіданні колегії відділу освіти 23.06.2020, вказано на недоліки у наповненні сайтів та надано рекомендації щодо їх усунення.

          Стаття 30 Закону України «Про освіту». 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти; (статут ліцею)

ліцензії на провадження освітньої діяльності; (розпорядження про ліцензування)

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти; (статут ліцею, Розділ 5, Про нас)

склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; (штатний розпис)

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; (статут ліцею пункт 3.3-3.4, навчальні плани)

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); (територія обслуговування)

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; (Про нас)

мова (мови) освітнього процесу; (статут ліцею, пункт 1.9)

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); (вакантні посади, положення про конкурс, статут, пункт 4.5-4.6)

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); (матеріально-технічна база)

річний звіт про діяльність закладу освіти; (звіт директора)

правила прийому до закладу освіти; (умови вступу)

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; (У ліцеї є 5 класів з інклюзивним навчанням. Для таких здобувачів освіти створена ресурсна кімната)

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти; (плата за навчання відсутня)

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; (додаткові освітні послуги не надаються)

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (психологічна служба);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. (рух коштів)

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.